Wstęp 3

Rola państwa w pojęciu Kościoła 3

Treść: Dwie odrębne społeczności. Poglądy Kościoła na Państwo. Dążność Kościoła do opanowania Państwa. Skutki klerykalizacji Państwa. 3

Konkordat a interes Państwa Polskiego 4

Treść: Konkordat Polski zbiorem przywilejów. Konkordat Pruski, a plany rewizjonistyczne Niemiec. Konkordaty korzystne i mniej korzystne. Konkordat Polski na tle innych konkordatów. 4

Stosunek kleru do sprawy polskiej w okresie niewoli 6

Treść: Czy Kościół ratował polskość w okresie niewoli? Działalność germanizacyjna, kleru na Śląsku. Stanowisko Stolicy Apostolskiej wobec dążeń niepodległościowych. Kler polski a ruch niepodległościowy. 6

Stosunek kleru do Państwa Polskiego po odzyskaniu niepodległości. 9

Treść: Kler, a święta państwowe. Dwie opinje biskupów. Kler polski w państwie. Kler, a zarządzenia władz państwowych. Kler, a sądy państwowe. Kler, a popieranie przemysłu krajowego. Państwo i przyjaciele kleru. Księża - germanizatorzy. Kler, a zagadnienia kresów zachodnich. Kler, a zagadnienia Kresów Wschodnich. Kler, a interes państwa. 9

Wyzyskiwanie uczuć patrjotycznych dla celów klerykalnych. 14

Treść: Polak, a katolik - to jedno. Przyszłość Polski w katolicyzmie. Czyn katolickiego Polaka. Fałszowanie historji. Cud nad Wisłą. 14

Kler A sprawy materjalne. 18

Treść: Konkordat, a uposażenie materjalne kleru. Uroszczenia kleru wobec państwa. Olbrzymie fundusze kościelne. Składki misyjne. Niektóre formy zbierania składek. 18

Próby opanowania społeczeństwa 22

Treść: Ambona i listy pasterskie na usługach agitacji wyborczej. Inne formy akcji politycznej. Cel akcji politycznej kleru. Dążność Do opanowania organizacyj. Zwalczanie organizacyj niezależnych od kleru. Wyroki Sądowe. Organizacje katolickie i ich cel. Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej. Rozgrywki polityczne, a organizacje katolickie. Zjazdy katolickie. Akcja Katolicka - ustrój wewnętrzny. Bezwzględne posłuszeństwo władzom kościelnym - zasadą naczelną Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka - popierana przez państwo. Tolerancja Religijna a zasady akcji katolickiej. Prasa katolicka. Nadużywanie nazwisk wielkich ludzi. Dążność do opanowania piśmiennictwa. Radjo na usługach kleru. Nietolerancja kleru. Wywiady o ludziach odmiennych przekonań. 22

Ksiądz A nauczyciel 33

Treść: Zadanie Nauczyciela, a zadanie księdza. Nauczanie jezuickie. Prawa państwa, a prawa kościoła do szkoły w oświetleniu pisarzy katolickich. Powody Walki księdza ze szkołą i nauczycielem. 33

Walka o charakter szkoły 35

Treść: Szkoła wyznaniowa. Demagogja w walce o szkołę wyznaniową. Walka o wymiar godzin nauki religji. Nauczanie religji przez księży. Prawa rodziców w wychowywaniu dzieci. Rady Rodzicielskie. Okólnik Bartla. Przymus Praktyk religijnych w oświetleniu Ks. Bieli. 35

Uzależnienie nauczyciela od kleru 45

Treść: Organistostwo. Sądy Duchowne. Missio Canonica. Wizytowanie nauki religji. mieszanie się kleru w sprawy szkolne. Mieszanie się kleru w życie prywatne nauczycieli. Nienawiść za grób. 45

Ksiądz i nauczyciel na terenie społecznym 59

Treść: Czy istnieją warunki współpracy. Zwalczanie Pracy społecznej nauczyciela. Sale parafjalne. Święta państwowe. Podburzanie tłumów. Prasa. Gość Niedzielny. Podburzanie na wiecach. Podburzanie z ambony. Podburzanie dzieci. Misjonarze. Strejki szkolne. Nauczyciel w walce z demagogią. 59

Pedagogika kleru 71

Treść: Obowiązkowość kleru w udzielaniu nauki religji. Kler, a kary cielesne. Metody umoralniania dzieci. Biskup Łoziński o Żeromskim i Konopnickiej. Rekolekcje Ks. Biskupa Sufragana Sokołowskiego. Biskup Przeździecki o Kaden-Bandrowskim. Refleksje na temat listów biskupich. Obniżanie powagi nauczyciela w oczach dzieci. Buntowanie dzieci przeciw nauczycielowi. Szpiedzy w szkole. Pisemka klerykalne, a poprawność języka. Szczepienie partyjnictwa wśród dzieci. Akcja misyjna na terenie szkoły. Kolportowanie pism na terenie szkoły. Szerzenie w szkole zamętu. Proces łomżyński. 71

Kler a organizacje nauczycielskie 85

Treść: Dwie różne organizacje nauczycielskie. Wstecznicy nauczyciele, a pisma klerykalne. Ideologja stowarzyszenia a ideologja kleru. Kler w roli organizatorów i opiekunów stowarzyszenia. Związek Nauczycielstwa Polskiego. Dlaczego kler zwalcza Związek. Metody zwalczania związku. Odezwa Episkopatu w przeróbce "Gazety Świątecznej". Odpowiedź Senatora Prezesa Nowaka. Odpowiedź nauczycielstwa związkowego. 85

Zakończenie 96

Treść: Cel książki. Czy kler scala państwo i społeczeństwo. Państwo czy Kościół. Walka księdza z nauczycielem. Tani antyklerykalizm, a konsekwencja w walce. List nauczyciela do księdza. Konieczność reakcji. 96

Posłowie 99